Uit de raadsvergadering van 22 februari 2022

In de laatste Raad van deze gemeenteraad, op 22 februari, is besloten over een variant voor de Slotlaan om de veiligheid te verbeteren, het afronden van de gebiedsverkenning A12/Spoorzone en ingestemd met de bouw van 72 nieuwbouwwoningen in Huis ter Heide Zuid. De Raad wordt op donderdag 24 februari voorgezet

Veiligheid Slotlaan
Het voorstel van het college om de veiligheid van de Slotlaan te verbeteren werd door een amendement van CDA, VVD en Seyst.nu aangepast. Hiermee wordt gekozen voor een variant 1+. SP, GroenLinks PvdA, ChristenUnie-SGP en D66 stemden tegen dit amendement. Bij deze variant wordt gekozen voor ‘lijnen trekken’ in twee richtingen. Dit in combinatie met verlaging van het fietspad waar het fietspad direct naast de rijbaan ligt, daarnaast indien mogelijk voorzien van fietssymbolen. Het aangepaste voorstel werd aangenomen, maar D66 en GroenLinks stemden hier tegen omdat het voorstel volgens deze partijen de veiligheid niet voldoende verbetert.

Twee moties bij voorstel veiligheid Slotlaan
De motie ‘Laden en lossen en handhaving op de Slotlaan’ werd aangenomen, alleen ChristenUnie-SGP stemde tegen. Het college wordt daarin gevraagd om in overleg met ondernemers plekken voor laden en lossen te creëren op de Slotlaan en/of achter de winkels. Daarnaast werd de motie ‘Veiligheid 1e Hogeweg’ unaniem aangenomen. Daarin wordt aan college gevraagd om de verkeerssituatie op de 1e Hogeweg te beoordelen en te komen met concrete verbetervoorstellen om de de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten.

Afronden gebiedsverkenning A12/spoorzone
Op basis van de uitkomsten van de gebiedsverkenning besloot de Raad de verkenning af te ronden en gezien de onzekerheden over normering en haalbaarheid geen verder gevolg te geven aan de verkenning. Alleen GroenLinks en D66 stemden tegen. In de gebiedsverkenning is onderzocht welke (on)mogelijkheden er zijn voor zonnevelden en/of windmolens in het gebied tussen het spoor Utrecht – Arnhem en de A12 (A12/spoorzone). Niet eerder dan in 2025 zal naar verwachting opnieuw gekeken worden naar de mogelijkheden in dat gebied, op basis van de dan geldende regels.

72 nieuwbouwwoningen in Huis ter Heide
De Raad stemde in met de bouw van 72 woningen in Huis ter Heide, de partijen SP, Zeister Belang, en Seyst.nu stemden tegen. Het gaat om nieuwbouwwoningen op de locatie in Huis ter Heide Zuid, tussen de Korte Bergweg en het voormalige ‘Glaxo’-kantoor. Het project bevat deels goedkope en middeldure appartementen, die ook voor starters geschikt zijn. Daarnaast komt er een nieuwe verbindingsweg, die zorgt voor een nieuwe aansluiting van Huis ter Heide via de autoboulevard naar de ovale rotonde op de Zandbergenlaan. De ontsluiting via het viaduct over de A28 naar de Dijnselburgerlaan wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten, maar blijft beschikbaar voor (brom)fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Raad heeft gevraagd om een jaar na de feitelijke afsluiting van het viaduct over de verkeerssituatie in Huis ter Heide een evaluatie uit te voeren en deze met een advies te delen met de gemeenteraad.

De Raad van 22 februari wordt voortgezet op donderdag 24 februari om 19.30 of 20.00 uur.