Raad Zeist stemt in met Begroting 2022

De Raad heeft tijdens de raadsvergadering van 9 november ingestemd met de Begroting voor 2022. Alleen ZeisterBelang stemde tegen. Door verschillende keuzes van het Rijk dreigde voor de gemeente Zeist een tekort van ongeveer 8,3 miljoen euro per jaar. Om de begroting in balans te brengen, heeft de gemeente eind 2020 de hulp ingeroepen van een Inwoners Advies Commissie (IAC), bestaande uit 150 gelote inwoners. Deze IAC kwam met 62 voorstellen, waarvan de raad er 42 heeft overgenomen. Deze IAC-voorstellen leiden samen op termijn tot een besparing van 1,7 miljoen euro. Een tabel met het overzicht van deze voorstellen staat op www.zeist.nl/sameninbalans. De Raad is enthousiast over de inspanningen van de IAC, wat het heeft opgeleverd en complimenteerde de IAC.

Amendement Niet bevriezen, maar aanwakkeren

Met het amendement “Niet bevriezen, maar aanwakkeren” wilden D66, PvdA, NieuwDemocratischZeist en Seijst.nu er zeker van zijn dat een deel van ‘wel gewenst beleid’ uitgevoerd wordt in 2022. Het gaat om de onderdelen “Continuering samenwerking huisartsen, “Continuering wijkmanager huisartsen” en “Continuering doorbraak”. Hoewel het amendement volgens het college eigenlijk niet nodig was, is hij na een kort overleg unaniem aanvaard.

Motie: Balans op de Zeister arbeidsmarkt

VVD en GL willen dat het college samen met de Regionale Sociale Dienst onderzoekt of een extra impuls kan helpen om een betere match te realiseren tussen werkzoekenden en beschikbare vacatures. De motie is aanvaard, maar de fracties van SP, NieuwDemocratischZeist, CU/SGP, D66 en Zeister Belang vonden hem eigenlijk overbodig en stemden tegen.


Raad geïnformeerd over afhandeling klacht tegen wethouder

In juni diende een Zeister familie een klacht in tegen wethouder Sander Jansen. Burgemeester Koos Janssen heeft de raad gisteravond geïnformeerd over de afhandeling van die klacht. Een onafhankelijke commissie heeft de klacht onderzocht en geconcludeerd dat er geen sprake is van niet-integer handelen van de wethouder. Wel constateerde de commissie dat de gemeente op een aantal onderdelen zaken niet goed heeft gedaan. Zo werden vragen niet- of onvolledig beantwoord. Het college heeft het advies van de commissie volledig overgenomen en de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard. Het college heeft excuses aangeboden aan de familie voor de zaken die niet goed zijn gegaan.

Raadslid Aline Pastoor (CDA) vertrekt uit de raad
Aline Pastoor vertrekt uit de raad vanwege een benoeming als directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Zij was sinds mei 2014 raadslid van Zeist en sinds oktober 2021 ook plaatsvervangend raadsvoorzitter. Onder andere burgemeester Koos Janssen sprak haar toe en gaf aan dat haar politieke werk zeer gewaardeerd wordt. En dat Aline bovenal een plezierig en bekwaam raadslid is dat gemist gaat worden.
Leon van Arendonk is geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. De heer Dick van Ginkel (D66) is benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad.