Raad december besluit over verkeersveiligheid Slotlaan

Raad Zeist besloot donderdag 15 december over een vrijliggende fietsstrook/ - pad op de Slotlaan richting Slot. Ook op de agenda stond het Burgeramendement waarmee inwoners de mogelijkheid krijgen om een voorstel dat door de Raad wordt behandeld aan te passen.

Tarieven afvalstoffenheffing stijgen niet

De raad besloot € 500.000 in te zetten om de afvalstoffenheffing voor het jaar 2023 te verlagen. Hierdoor wordt een lastenverlichting gerealiseerd voor alle huishoudens. Het besluit om voor lastenverlichting € 500.000,- in te zetten was al genomen bij het vaststellen van de begroting 2023. NieuwDemocratischZeist, PvdA en SP stemden tegen. Zij vinden dat de kosten voor de gemeente niet opwegen tegen het voordeel van de inwoners (ongeveer € 20,- voor een huishouden met 3 personen) en vroegen het college met een ander voorstel te komen, meer gericht op mensen met een minimuminkomen.

Aanpassing kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Mensen met een laag inkomen kunnen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen. Daarbij wordt ook gekeken naar het vermogen. Met deze wijziging van de Kwijtscheldingsregeling wordt verruiming van de vermogensnorm voor minima doorgevoerd. De verhoging bedraagt maximaal € 2.000 boven op de reguliere vermogensnorm. De regering heeft dit mogelijk gemaakt met het publiceren van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden. De Raad stemde unaniem in met deze aanpassing.

Verlagen tarief voor verkrijgen huisvestingsvergunning

Om een sociale huurwoning te mogen bewonen is een huisvestingsvergunning nodig. Deze kost in Zeist € 109,- Op een eerder initiatief van het CDA  heeft het college een voorstel opgesteld om dit bedrag te verlagen naar € 42,55.  De raad stemde unaniem in met dit voorstel.

Verbetering verkeersveiligheid Slotlaan Zeist door "verbeterde fietsstrook 1,90"

De raad stemde in met het voorstel om de verkeersveiligheid om de Slotlaan te vergroten. Daarvoor komt er een richting Slot een vrijliggende fietsstrook/ - pad van 1,90 meter breed. De fracties van Seyst.nu, NieuwDemocratischZeist, CDA, PvdA, SP en Zeister Belang vinden het voorstel niet ver genoeg gaan en stemden tegen.

Burgeramendement

De raad besloot inwoners van Zeist vanaf 1 januari 2023 ruimte te geven in de raadsvergadering. Inwoners die voorgenomen besluiten van de raad willen veranderen kunnen daarvoor een burgeramendement – een soort wijzigingsvoorstel - indienen.  Zo'n burgeramendement moet door minstens 50 inwoners worden gesteund. De indieners mogen het voorstel toelichten in de raadsvergadering. Het gaat om een experiment dat zal lopen tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Alleen de fractie van Seyst.nu stemde tegen het voorstel. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de raadsgriffie.

Motie: Verliefd en in de bijstand

Als alleenstaanden die een bijstandsuitkering ontvangen gaan samenwonen heeft dat gevolgen voor de uitkering. De motie – opgesteld door de PvdA en veel andere partijen – vraagt het college om te onderzoeken of het mogelijk is om deze mensen een proefperiode te gunnen van 6 maanden. Gedurende deze periode wordt de uitkering dan niet aangepast. De raad stemde unaniem in met de motie.

Extra geld GGD wegens mislukken digitaal dossier

Wegens mislukken van de ontwikkeling van een digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg moeten de 3 betrokken GGD's € 13 miljoen afboeken.  Voor de GGD Utrecht gaat het om een bedrag van € 4,9 miljoen. Dit bedrag moet grotendeel worden opgebracht door de Utrechtse gemeenten. Voor Zeist gaat het dan om € 266.000,- Vanwege de geldende regels stelt het college voor de kosten te verwerken in de jaarrekening 2022.  De raad stemde in met het voorstel, met uitzondering van de fractie van NieuwDemocratischZeist en ZeisterBelang.