Gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist starten gebiedsvisie rondom station Driebergen-Zeist

De gemeenteraden van Zeist en Utrechtse Heuvelrug hebben op 29 juni (Zeist) en 6 juli (Utrechtse Heuvelrug) het plan van aanpak vastgesteld voor de gebiedsvisie stationsgebied Driebergen-Zeist. Hiermee hebben zij groen licht gegeven voor de volgende fase, het maken van de gebiedsvisie, die na de zomer gaat starten. Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie in het najaar van 2024 klaar is voor besluitvorming.


In de aanloop naar de besluiten hebben beide gemeenteraden geluisterd naar insprekers en naar elkaar tijdens een gezamenlijke Ronde Tafel/Beelvormende bijeenkomst over dit onderwerp. Bij de besluiten hebben de gemeenteraden meegegeven dat de woningbouwcorporaties nauw betrokken moeten worden bij de ontwikkeling en dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de bescherming van natuur en water in het gebied. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft in een motie meegegeven dat de ambitie nagestreefd moet worden om binnen het aandeel betaalbare woningen minimaal veertig procent sociale woningen te bouwen.

Wethouder Angèle Welting – gemeente Zeist: "Ik ben blij dat beide gemeenteraden hebben ingestemd met het plan van aanpak. Dat geeft vertrouwen in de stappen die voor ons liggen. We betrekken vele belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en woningzoekenden bij het maken van de gebiedsvisie. Daar gaan we met veel energie mee aan de slag."

Wethouder Rob Jorg – gemeente Utrechtse Heuvelrug: "Met de vaststelling van het plan van aanpak hebben beide gemeenteraden vertrouwen uitgesproken in het proces en de ambitie van het plan van aanpak. Ik kijk er naar uit om de komende tijd samen aan de slag te gaan om tot een mooie gebiedsvisie te komen waarbij duurzaam wonen en werken en het versterken van de natuurlijke kwaliteiten aan de Stichtse Lustwarande centraal komen te staan."