Gemeente Zeist gaat bijna 60 ondergrondse afvalcontainers plaatsen

De gemeente heeft 35 locaties aangewezen waar in totaal bijna 60 ondergrondse containers voor afvalinzameling wordt geplaatst. Hiermee wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren. De ondergrondse containers worden geplaatst in de eerste helft van 2022. In die periode worden ook de kliko’s voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD) uitgereikt bij laagbouwwoningen waar dat nog niet is gebeurd. Zo wil de gemeente het voor meer inwoners makkelijker maken om PMD te scheiden.

Inwoners konden van begin juli tot eind september reageren op de voorgestelde locaties voor ondergrondse containers. Dat leidde tot 66 zogeheten ‘zienswijzen’ (formele reacties). Als gevolg van deze zienswijzen heeft het college besloten de locaties van vijf ondergrondse containers te wijzigen en komen vier ondergrondse containers te vervallen. Omwonenden en gebruikers van de vijf gewijzigde locaties ontvangen een brief. Ook krijgt iedereen die een zienswijze heeft ingediend begin december een brief met een reactie. Deze inwoners kunnen nog in beroep tegen het plan met de definitieve locaties.

Bewoners van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en een aantal buurten in Zeist  hebben eerder al PMD-kliko’s gekregen. Na plaatsing van de ondergrondse containers is de weg vrij om ook de overige laagbouwwijken in Zeist te voorzien van PMD-kliko’s. Wethouder Wouter Catsburg: “Sinds de invoering van de PMD-kliko produceert elke inwoner in Austerlitz per jaar nog maar 122 kilo restafval. Daarvóór was dat 228 kilo: een spectaculaire stap! Zo kunnen we veel meer afval hergebruiken. Dat is goed nieuws voor het milieu en voor de leefbaarheid van onze woonomgeving. Ook zorgt afval scheiden voor lagere kosten van afvalverwerking, zodat we de stijging van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk kunnen beperken.”

De locaties voor de nieuwe ondergrondse containers staan op www.zeist.nl/devolgendestap.