College van B en W presenteert sluitende begroting

Het college van B en W presenteert een sluitende begroting ondanks de forse financiële opgave waar de gemeente mee is geconfronteerd. Door verschillende keuzes van het Rijk dreigde voor de gemeente Zeist een tekort van ongeveer 8,3 miljoen euro per jaar. Op 26 oktober buigt de gemeenteraad zich over de begroting en op 9 november neemt de raad een besluit.

Met de inzet en voorstellen vanuit de Inwoners Advies Commissie (IAC)  is het gelukt de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen voor de periode tot en met 2025. Wethouder financiën Sander Jansen: “We stonden vorig jaar voor een immense opgave om de begroting op orde te krijgen. Dat we dit samen met de samenleving hebben gerealiseerd geeft het college een trots gevoel.”


Forse opgave

Vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente Zeist voor een forse financiële opgave stond. Die werd toen ingeschat op circa 10 miljoen euro. Dit tekort komt onder meer voort uit keuzes van het Rijk om taken op gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning over te dragen aan gemeenten, zonder voldoende middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Ook dreigt het Rijk de gemeente Zeist ongeveer 4 miljoen euro minder uit te keren uit het gemeentefonds. Afgewogen keuzes waren dus nodig om tot een sluitende begroting te komen.

Jansen: “Onze inzet is dat de gevolgen die inwoners merken van de gekozen maatregelen, beperkt blijven. Dat lijkt te lukken met deze begroting. Ondanks de enorme inspanning die is geleverd zijn we er helaas nog niet. We staan voor grote opgaven om betaalbare woningen en de overgang naar duurzame energie te realiseren. Het Rijk moet boter bij de vis leveren. De rek in onze gemeentelijke financiën is er een keer uit.”

In de begroting wordt naast verschillende besparingen ook geïnvesteerd: onder meer 2,3 miljoen euro in betere zorg en ondersteuning in de gemeente. Ook is ervoor gekozen de hondenbelasting niet opnieuw in te voeren in Zeist, ondanks het advies daartoe van de Inwoners Advies Commissie.

Belastingtarieven

Bij de behandeling van de Kadernota, juli jongstleden, besloot de gemeenteraad dat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) de komende drie jaar jaarlijks met 3% kan worden verhoogd, boven op de gebruikelijke inflatiecorrectie. Ook stemde de raad in met een stijging van de rioolheffing met 5,5% en de afvalstoffenheffing met 4,7%. Die stijgingen zijn nu in de begroting verwerkt.

Inwoners Advies Commissie

Om de begroting in balans te brengen, heeft de gemeente eind 2020 de hulp ingeroepen van een Inwoners Advies Commissie (IAC), bestaande uit 150 gelote inwoners. Deze IAC heeft begin dit jaar maar liefst 62 voorstellen gedaan. De IAC heeft ook voorstellen ingediend die niet direct geld besparen, maar die op een andere wijze waarde hebben voor de samenleving. Alle voorstellen zijn inmiddels van een advies van het college voorzien; het college stelt de raad voor 42 voorstellen uit te voeren. Deze IAC-voorstellen leiden samen op termijn tot een besparing van 1,7 miljoen euro. Een tabel met het overzicht van deze voorstellen staat op www.zeist.nl/sameninbalans.

Burgemeester Koos Janssen: “De raadsbehandeling van de begroting is het eindpunt van een spannende en intensieve reis. Bij de vorige begroting 2021 hebben we de eerste stappen gezet richting een begroting in balans. Op de begroting 2022 staan heel nadrukkelijk de vingerafdrukken van de Inwoners Advies Commissie. Zij hebben ons flink op weg geholpen met afgewogen voorstellen om een sluitende begroting aan de raad te kunnen voorleggen. Ze hebben ons ook verrast met voorstellen die weliswaar geen besparing opleveren, maar die het leven in Zeist verbeteren. Deze manier van werken is voor ons heel leerzaam en inspirerend geweest. Het brengt ons verder op het pad van vernieuwing van de lokale democratie!”

Ronde tafel
Het college heeft de begroting aan de gemeenteraad gestuurd. Op 7 oktober kunnen inwoners de raad erover toespreken tijdens de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl of telefoon 14 030.
Op 26 oktober gaan de raadsleden in debat en op 9 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Foto: gemeente Zeist
Van links naar rechts:  wethouder Sander Jansen, burgemeester Koos Janssen, wethouder Laura Hoogstraten,  wethouder Marcel Fluitman, wethouder Wouter Catsburg en gemeentesecretaris René Grotens.