Bewoners Vollenhove gestart met het maken van een plan voor de buurt

Buurtbewoners uit Vollenhove stellen samen met de gemeente Zeist een plan voor hun eigen buurt op. Maandag 6 maart was de eerste bijeenkomst van dit Vollenhove Advies Team (VAT). Dat is bekend gemaakt in een persbericht.

De groep van 37 bewoners gaat komende periode verder in gesprek over wat er nodig is om fijn te kunnen wonen, werken, sporten, spelen en ontmoeten in Vollenhove. Het advies wordt vervolgens door de gemeente verwerkt in een gebiedsvisie.

Afgelopen periode konden alle inwoners van Vollenhove zich aanmelden voor dit Vollenhove Advies Team (VAT). Uit de aanmeldingen is een groep van 37 bewoners geselecteerd, die de komende drie maanden in zes sessies werken aan een advies voor Vollenhove. Het VAT is samengesteld door middel van een gewogen loting, zodat er een goede afspiegeling van de buurt is op het gebied van leeftijd, wooncomplex en culturele achtergrond. Om iedereen de kans te geven en zich uitgenodigd te laten voelen is er extra aandacht besteed aan mensen die laaggeletterd zijn of anderstalig.

De gemeente vraagt het advies van buurtbewoners om vervolgens een gebiedsvisie te kunnen opstellen. Hierbij wordt niet bij nul begonnen. Het eerder door de raad vastgestelde Parkplan Vollenhove vormt het uitgangspunt. Het parkplan is een inspiratiedocument en geeft denkrichtingen voor de ontwikkeling van het gebied, die buurtbewoners gaan uitwerken, met ondersteuning vanuit de gemeente.

Wethouder Laura Hoogstraten: ”Er ligt een mooi parkplan met mooie ambities en kansen, en nu zijn de bewoners aan zet om te adviseren over hoe zij als buurtbewoners fijn wonen en samenleven in Vollenhove. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten én naar de ervaringen van de bewoners om met deze vorm van burgerberaad mee te doen.”

Het advies dat het VAT komende maanden opstelt, wordt in mei voorgelegd aan bewoners, belanghebbenden en ondernemers binnen en buiten de buurt voor feedback. Alle reacties worden verzameld en ingebracht in het VAT, dat hiermee een definitief advies opstelt. Dit advies wordt verwerkt in de gebiedsvisie en eind van dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad, die hierover zal besluiten.

De gebiedsvisie is onderdeel van de buurtaanpak Vollenhove Vooruit. Organisaties zoals Gemeente Zeist, Woongoed Zeist en Meander Omnium werken samen met bewoners aan een buurt waar iedereen plezierig woont en zich met elkaar en in de buurt verbonden voelt.