Anterieure overeenkomst voor Eikenstein ondertekend

Vrijdag 18 februari is door RK Zeist, EarthY, Plegt-Vos en de gemeente Zeist de anterieure overeenkomst voor de gebiedsontwikkeling van Eikenstein getekend. Een belangrijke stap voor het te ontwikkelen gebied met de monumentale voormalige jeugdgevangenis als het kloppende hart van een inclusieve woonbuurt voor mens & natuur, waar gastvrijheid en ontmoeting centraal staan.

Met inbreng van omwonenden en belangenorganisaties uit Zeist maakten SVP Architectuur en Stedenbouw en Deltavormgroep een stedenbouwkundig- en landschapsplan.

Betaalbare woningen
In de gemeente Zeist is veel vraag naar betaalbare woonruimte. Deze ontwikkeling zorgt voor woningen voor onder meer starters en herstarters. Zeist wil met de zogenaamde versnellingsopgaven meer woningen bouwen voor deze groep woningzoekenden. Speerpunten in het woonbeleid van de gemeente zijn: duurzaam wonen, meer woningen voor middeninkomens, meer aanbod voor spoedzoekers en wonen, zorg en welzijn verbonden in de wijk.

Eikenstein krijgt in totaal ruim 200 woningen voor verschillende doelgroepen inclusief de bijbehorende sociale infrastructuur die ontmoeting stimuleert. De woningen liggen rondom een groen park dat dienst doet als centrale ontmoetingsruimte. Een tuinkamer in het monument, een kas of buurtschuur, speelvoorzieningen en een bloemen- of kruidentuin stimuleren onderlinge ontmoeting. In het monumentale hoofdgebouw komen ruim 80 sociale appartementen voor RK Zeist, waarvan een deel voor mensen met een lichte zorgvraag die zelfstandig wonen. Abrona en Kwintes zijn hierbij betrokken als zorgpartners.


Het plan behoudt de bestaande bomen en groenstructuren en versterkt deze door de aanplant van nieuwe inheemse beplanting. Bij de inrichting van de buitenruimte is veel aandacht voor biodiversiteit, waterberging en ecologische verbindingen. De nieuwbouwwoningen worden minimaal energieneutraal en voor de bewoners komt er een divers aanbod van elektrische deelauto’s en fietsen. 

Verder krijgt Eikenstein een gebiedsorganisatie (service company) die de gemeenschap van bewoners in staat stelt om de gezamenlijke diensten en voorzieningen op Eikenstein met elkaar te organiseren.

Het conceptbestemmingsplan kan naar verwachting dit voorjaar door het college van B&W van Zeist worden vrijgegeven voor inspraak en komend najaar ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In maart starten de eerste sloop- en renovatiewerkzaamheden in het monumentale hoofdgebouw.  

Foto: Mel Boas