Bezuinigingen in Zeist: wie komt met voorstellen?

De gemeenteraad en het College van B&W worstelen met de begroting 2020-2021. Er komt een structureel tekort aan van 9 tot 10 miljoen euro. Volgens de burgemeester zijn alle opties bespreekbaar.

In de zorg wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg en de kosten hiervan. Het is niet duidelijk hoe de ‘corona-kosten’ verdeeld worden tussen rijk en gemeenten.

De begroting moet in september klaar zijn. Er is nauwelijks ruimte voor overleg met de gemeenteraad, betrokken organisaties en inwoners. De meeste partijen zijn voorstander van een bezuinigingsdialoog, zoals die een aantal jaren geleden is gevoerd. Dit kost echter vele maanden. De PvdA, gesteund door Seyst.nu, stelt voor om extra tijd te creëren om zo ruimte te maken om weloverwogen besluiten te kunnen nemen.

Bezuinigen op zorg? D66, GroenLinks, PvdA en SP willen zo min mogelijk aan het bestaanszekerheidbeleid (steun voor de minder draagkrachtigen) komen. VVD en CDA sluiten dit niet bij voorbaat uit. De CU/SGP pleit ervoor dat de sterkere schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Efficiency is een optie. In de zorg sluiten nog niet alle hulpverleners en instanties goed op elkaar aan. Ook wordt het versterken en uitbreiden van burgerinitiatieven (zoals 'Austerlitz zorgt') door meerdere partijen genoemd.

Een deel van het probleem komt door kortingen vanuit de rijksoverheid. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is er al actie ondernomen om dit ter discussie te stellen. Alle partijen in de raad ondersteunen dit.

De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om inkomsten te krijgen: de OZB (onlangs verlaagd), hondenbelasting (onlangs afgeschaft) en leges (prijs van diensten, zoals bijvoorbeeld paspoorten of vergunningen). Dit wordt niet of nauwelijks gezien als een gewenste oplossing.

Zeist reserveert grote bedragen voor toekomstige uitgaven. Denk aan het Rioolfonds en het Bomenfonds (beiden voor vervanging, maar ook voor het dekken van risico’s bij grote projecten). Partijen spreken over minder geld naar die reserves.

Alle partijen vinden dat dit soort tijden om harde, duidelijke keuzes vragen. Bezuinigen is hoe dan ook onvermijdelijk. Daarin willen de partijen zo veel mogelijk met elkaar optrekken en waar mogelijk inwoners betrekken. B&W vraagt de raad om ideeen; normaal gesproken komt B&W met voorstellen: ziedaar hoe 'heet' de materie is!

De raad spreekt met het college verder op informatiebijeenkomsten. Tijdens deze avonden wordt zo veel mogelijk informatie gedeeld en kunnen raadsleden en deskundigen (ambtenaren en wethouders) met elkaar in gesprek om zich de materie zo goed mogelijk eigen te maken.

Geplaatst

donderdag 16 juli 2020 | 19.46 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 16 juli 2020 | 21.06 uur

Auteur

Redactie Slotstad RTV